fbpx

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Správce

Správcem osobních údajů je jedna z následujících společností ze skupiny TEMPUS (dále jen „TEMPUS“ nebo „my“). Záleží na tom, se kterou z nich jednáte nebo máte uzavřenou smlouvu.

TEMPUS INVESTMENT a.s., IČO: 27379078, se sídlem V parku 2294/4, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 10173;

TEMPUS DEVELOPMENT a.s., IČO: 27655865, se sídlem V parku 2294/4, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 11549;

TEMPUS Park Újezd 4 s.r.o., IČO: 10974750, se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 351628;

TEMPUS LIVING s.r.o., IČO: 060 80 804, se sídlem V parku 2294/4, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 275761;

TEMPUS DESIGN a.s., IČO: 087 67 220, se sídlem V parku 2294/4, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 24969.

TEMPUS se pro účely těchto informací rozumí též jakýkoliv právní nástupce výše uvedených společností, osoby s těmito společnostmi majetkově či personálně propojené, osoby ovládané či ovládající, příp. další osoby s uvedenými společnostmi jakkoliv jinak spřízněné.

Účely a právní základy pro zpracování

Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 1. uzavření a plnění smluv se zákazníky, a to na základě plnění smlouvy, je-li zákazník fyzickou osobu, nebo na základě našeho oprávněného zájmu na plnění takové smlouvy, jde-li o fyzickou osobu, která zákazníka zastupuje;
 2. vnitřní administrativní potřeby, tvorba statistik a evidencí, a to na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění řádné evidence uzavřených smluv se zákazníky;
 3. zasílání newsletterů a obchodních sdělení, a to na základě našeho oprávněného zájmu na propagaci našich produktů a služeb ve vztahu ke stávajícím zákazníkům, nebo na základě Vašeho souhlasu, nejde-li o stávající zákazníky;
 4. ochrana majetku a osob, a to na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění ochrany našeho majetku, majetku zaměstnanců a třetích osob a zajištění bezpečnosti;
 5. ochrana právních nároků, a to na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění řádné ochrany a účinného uplatňování našich práv a nároků;
 6. plnění obecných zákonných povinností, zejména v oblasti daňové a účetní, a to na základě právní povinnosti, která se na nás jako na správce vztahuje.

Zpracovávané osobní údaje a doba uchování

Pro výše uvedené účely zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje, údaje o využívání služeb a o parametrech poskytovaných služeb a záznamy vzájemné komunikace. Tyto údaje získáváme přímo od Vás tím, že nám je vyplníte na příslušných formulářích a ve smluvní dokumentaci. Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou veřejné evidence (např. insolvenční rejstřík nebo evidence exekucí), a to vždy v souladu se zákonnými požadavky.

Osobní údaje uchováváme v nezbytném rozsahu po dobu:

 1. trvání předmětné smlouvy v případě účelu dle písmene a) výše;
 2. trvání předmětné smlouvy a následně po dobu 3 let od jejího skončení v případě účelu dle písmene c) výše;
 3. trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 let po ukončení účinnosti smlouvy v případě účelů pod písmeny b), d) a e) výše;
 4. plnění příslušných zákonných povinnosti v případě účelu dle písmene f) výše.

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Vaše osobní údaje obecně nepředáváme dalším správcům. Výjimkou jsou případy, kdy budeme povinni tyto údaje předat na základě zákona (zejména orgánům daňové správy, soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí), a případy, kdy budeme tyto údaje pro dosažení výše uvedených účelů předávat státním orgánům či třetím osobám (zejména osobám poškozeným protiprávním jednáním).

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme sdílet osobní údaje také s ostatními společnostmi skupiny TEMPUS, a to pro účely řízení vztahů se zákazníky v rámci celé skupiny.

Do zpracovávání zapojujeme také další subjekty v pozici zpracovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje pro naši společnost a dle našich instrukcí. Jde zejména o poskytovatele informačních systémů a technické infrastruktury, a marketingové agentury.

Všichni zpracovatelé jsou zavázáni zpracovatelskou smlouvou k plnění požadavků dle právních předpisů na ochranu osobních údajů, zejména k ochraně Vašich osobních údajů.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako máme my svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním

Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 • Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděli v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte právo k nim získat přístup. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

 • Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

 • Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 1. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 2. využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme.;
 3. ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 1. splnění naší právní povinnosti;
 2. účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely; nebo
 3. určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
  • Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, jestliže:

 1. popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; nebo
 4. vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.
  • Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které vedeme v listinné podobě.

 • Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

 • Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:

e-mailem na: pravni@tgx.cz, nebo

písemně na adrese: V parku 2294/4, Chodov, 148 00 Praha 4

Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na našich webových stránkách www.park-ujezd.cz.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

skupina TEMPUS

×